Přihlášení partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

Princip fungování tepelného čerpadla

JAK FUNGUJE TEPELNÉ ČERPADLO?

Všechna tepelná čerpadla ESTIA fungují na základě stejného principu. Z okolního vzduchu se získává energie, kterou se ohřívá voda. U tepelných čerpadel vzduch-voda označovaných jako systémy split se jedná o tepelná čerpadla vzduch-voda složená z venkovní jednotky, která slouží k získávání a přeměně energie, a vnitřní jednotky, jež získané teplo předává do topného okruhu. Obě jednotky jsou vzájemně propojené uzavřeným okruhem. Chladivo cirkulující v tomto okruhu má bod varu hluboko pod –20 °C, a proto na rozdíl od vody nemůže zamrznout.

Výměna tepla pomocí jednotky ESTIA

  1. Ventilátor venkovní jednotky nasává venkovní vzduch, který proudí přes tepelný výměník.
  2. Vzhledem k nízkému bodu varu chladiva (R32 =
    –51,7 °C, R410A = –48,5 °C) mění původně kapalné chladivo v tepelném výměníku své skupenství a odpařuje se.
  3. Plyn je nasáván a stlačován kompresorem ve vnitřní jednotce. S rostoucím tlakem se zvyšuje teplota chladiva.
  4. Horké chladivo se nyní dostává do tepelného výměníku ve vnitřní jednotce (Hydrobox | All in One) a předává svou termální energii do topného okruhu teplé vody.
  5. Tím dojde k ochlazení, chladivo se opět stane kapalným a celý cyklus se opakuje.

VÝHODY TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH-VODA

Velmi dobrá investice

Tepelné čerpadlo je díky nízké spotřebě elektrické energie levnou formou topení – jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak při běžném provozu.

Úspora elektrické energie

Prostřednictvím chytré sítě je zaručena jednoduchá integrace fotovoltaického systému, a potřebnou elektrickou energii si tak můžete vyrábět sami.

Možnost získání dotací

Na topení pomocí tepelného čerpadla lze získat dotace v rámci programu Nová zelená úsporám. 

Univerzálnost

Vzduchová tepelná čerpadla fungují stejně dobře jak s topnými tělesy, tak s podlahovým topením, a lze je používat k topení i chlazení.

Maximální spolehlivost

Inteligentní technologie kompresoru umožňuje režim topení i při teplotě –25 °C. Chlazení je zase možné až do teploty +43 °C.

Ekologické řešení šetřící zdroje

Topení vzduchem je neutrální z hlediska CO2. Vzduch je k dispozici bez omezení a nepotřebuje žádný prostor pro uskladnění.

Plánování

Plánování vašeho topného systému provádí zpravidla projektant z oboru vytápění, klimatizace a větrání. Tento odborný projektant stanoví topný výkon na základě energetického průkazu budovy. Pokud takový energetický průkaz není k dispozici, lze alternativně provést výpočet topné zátěže domu. Na základě těchto hodnot se provede návrh systému topení. Všichni naši partneři TOSHIBA jej pro vás rádi připraví.

Údržba

I když to není zákonem vyžadováno, společnost TOSHIBA vám doporučuje nechat každý rok provést údržbu vzduchového tepelného čerpadla odborným technikem. Včasné zjištění závad vede k jejich rychlému odstranění a pomáhá předcházet nákladným rozsáhlejším opravám. Během údržby se standardně kontrolují všechny součásti tepelného čerpadla ve vnitřní i venkovní jednotce.

Časté dotazy

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo odebírá s pomocí chladiva energii z venkovního vzduchu a přeměňuje ji na teplo, které váš systém topení využívá ke zvyšování teploty.

Proč je tepelné čerpadlo vzduch-voda nejlepší investicí pro budoucnost?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda spojuje výhodu nízkých pořizovacích nákladů s nejnižšími možnými provozními náklady, a efektivně tak využívá obnovitelnou energii.

K čemu lze tepelné čerpadlo vzduch-voda použít?

Tepelné čerpadlo lze univerzálně použít k topení a chlazení, k ohřevu teplé užitkové vody pro novostavby nebo rekonstruované budovy s topnými tělesy, podlahovým topením či stěnovým topením i k podpoře ohřevu bazénu.

 

Splňuje tepelné čerpadlo TOSHIBA požadavky na získání dotací?

Tepelná čerpadla TOSHIBA mají všechny potřebné certifikáty a předpoklady pro získání dotací. Požadavky však závisí na konkrétní zemi, obci a případně i příslušném dodavateli elektřiny. Aktuální seznam možných dotací najdete na státních a odborných portálech, u našich autorizovaných distributorů a na webu www.waermepumpe-austria.at/foerderungen.

Kolik stojí provoz tepelného čerpadla?

To závisí na různých faktorech, jako jsou místní podmínky, izolace budovy a osobní požadavky na topení. Obecně však platí, že náklady na topení v nových budovách, které jsou provozovány s tepelnými čerpadly vzduch-voda, jsou měsíčně výrazně nižší než 50 eur.

 

Jak hlučné může být tepelné čerpadlo?

V zájmu klidného soužití se sousedy a okolní společností by měla být na hranici pozemku dodržena maximální hodnota 30 db(A). To znamená, že vaše tepelné čerpadlo TOSHIBA může být nainstalováno ve vzdálenosti pouhých 6 metrů od sousedního pozemku.

Co znamená zkratka SPF?

Zkratka SPF znamená výpočet ročního výkonu a příkonu a označuje účinnost topných systémů provozovaných s tepelnými čerpadly. Představuje poměr přiváděné energie (proudu) a skutečně vyrobeného topného tepla za období jednoho roku a slouží jako parametr pro výpočet hospodárnosti.

 

Jaká je očekávaná životnost tepelného čerpadla?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda má stejnou životnost jako jiné běžné topné systémy. A ta je zajištěna pravidelnou údržbou a zaručenou 15letou dostupností náhradních dílů.

Kolik místa je třeba plánovat pro tepelné čerpadlo?

Předávací stanice vyžaduje prostor 93 × 53 × 36 cm (V × Š × H), takže lze tepelné čerpadlo využívat i v těch nejmenších místnostech.

 

K čemu je třeba záložní elektrické topení?

Certifikovaný partner pro dodávky tepelných čerpadel navrhne tepelné čerpadlo TOSHIBA pro vaši budovu tak, aby záložní elektrické topení bylo potřebné jako podpůrné topení jen při velmi nízkých venkovních teplotách.

Je možná kombinace tepelného čerpadla se solárním resp. fotovoltaickým systémem?

Spojení solární energie s tepelným čerpadlem je možné a může přispět ke zvýšení účinnosti.

 

Mohu pomocí tepelného čerpadla chladit?

V zimě můžete využívat plošné vytápění a v létě jím temperovat místnost. Aktivní chlazení je možné prostřednictvím jednotek fancoil.

Funguje tepelné čerpadlo i při teplotách pod bodem mrazu?

Ačkoli účinnost zařízení při velmi nízkých teplotách klesá, dokážou tepelná čerpadla sama vyrábět topné teplo i při venkovní teplotě -25 °C.

 

Jaká je účinnost tepelného čerpadla v létě, kdy potřebuji jen teplou vodu?

Jelikož tepelná čerpadla pracují při vyšších venkovních teplotách ještě účinněji, můžete dokonale a s nízkými náklady vyrábět teplou vodu o teplotě i přes 55 °C při venkovních teplotách až 35 °C.

Do jaké teploty na výstupu má provoz tepelného čerpadla smysl?

Čím nižší je teplota na výstupu, tím úsporněji tepelné čerpadlo pracuje. Možné jsou teploty na výstupu do 60 °C, u topných těles však postačují již teploty do 50 °C, jedná-li se o nepřetržitý provoz.

 

Jak se určuje správný výkon tepelného čerpadla?

Správné dimenzování rozhoduje o účinnosti tepelného čerpadla, která u našich zařízení odpovídá výkonové tabulce, aby byl potřebný topný výkon vaší budovy až do normální venkovní teploty zajištěn bez pomoci záložního elektrického topení.

Co všechno lze u tepelného čerpadla regulovat?

Tepelné čerpadlo je vybaveno inteligentní logikou regulace, která samostatně a v závislosti na venkovní teplotě reguluje topnou teplotu radiátorů, podlahového topení a teplé vody.

 

Jak snadné je uvedení do provozu?

Vzhledem k předem připraveným schématům instalace a odpovídajícím parametrům pro uvedení do provozu představuje pro odborníky uvedení do provozu plynulou záležitost bez stresu. Díky podrobnému návodu v příloze/příručce nebo aplikaci lze každý parametr upravit podle individuálních potřeb.

Co potřebuji k připojení tepelného čerpadla k systému správy budovy?

Externí regulace nebo připojení k systému správy budovy prostřednictvím rozhraní KNX nebo MODBus je možné s použitím I/O modulu (PCBoard).

 

Na koho se mám obracet s dotazy?

Pokud by se neočekávaně vyskytla porucha nebo problém se zařízením, je vám k dispozici s radou i aktivní pomocí certifikovaný instalátor tepelných čerpadel.

Co znamená jmenovitý výkon?

Jmenovitý výkon je výkon jednotky při zadaném jmenovitém pracovním bodu.

Co znamená mezní topná teplota?

Střední denní teplota, od které se budova musí vytápět. Dny, kdy střední denní teplota leží pod mezní topnou teplotou, tvoří topnou sezónu.

Co znamená normální venkovní teplota?

Průměrná nejnižší očekávaná venkovní teplota, na kterou se dimenzuje vaše topení.

Co znamená zkratka COP?

Údaj COP (Coefficient Of Performance) představuje poměr mezi vynaloženou elektrickou energií a získanou termální energií při určitém pracovním bodu.

Copyright 2022 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.